Algemene voorwaarden POPPING Proposals

ARTIKEL 1: DE OVEREENKOMST 

1.1 Aanmelding voor één van onze programma’s aangeboden door POPPING Proposals, betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

1.2 POPPING Proposals behoudt zich het recht om deelnemers van onze programma’s te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. 

 

ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID EN EIGEN RISICO 

2.1 POPPING Proposals spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel fouten worden gemaakt, hetzij in de vorm van foutieve informatie, hetzij in de vorm van organisatorische activiteiten. POPPING Proposals sluit iedere, naar redelijke wijze, aansprakelijkheid hiervoor uit. 

2.2 Deelname aan een van de programma’s, geschiedt volledig op eigen risico van de de klant.

2.3 De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Neem bij twijfel contact op met uw (behandeld) (huis) arts en/of specialist(en). 

2.4 POPPING Proposals verbindt zich aan een inspanningsverplichting, niet aan een resultaatsverplichting. Met resultaat wordt bedoeld een ‘ja’ op het aanzoek of een perfect, foutloos aanzoek. 

 

ARTIKEL 3: HUISREGELS 

3.1 Iedere de klant dient zich te houden aan de huisregels. 

3.2 POPPING Proposals is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van (persoonlijke) eigendommen van de de klant of zijn/haar partner. 


 

ARTIKEL 4: BETALING 

 4.1 Betaling voor het afgenomen programma dient plaats te vinden zoals aangegeven op de te verzenden factuur. Deze factuur dient binnen zeven dagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging via de mail verzonden te worden door POPPING Proposals. 

4.2 Wanneer de deelnemer de betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt POPPING Proposals het recht zich voor, het programma te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 


 

ARTIKEL 5: ANNULERINGEN 

5.1 De deelnemer heeft het recht om tot veertien dagen na aanmelding voor een programma te annuleren doch alleen per ingezonden mail. Bij annulering binnen gestelde termijn, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering buiten gestelde termijn, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

5.2 Van artikel 5.1 wordt afgeweken indien binnen de bedenktijd van veertien dagen de brainstormsessie heeft plaatsgevonden. Wordt er na deze sessie geannuleerd doch binnen de bedenktijd van 14 dagen, dan wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 

5.3 Na het verstrijken van gestelde termijn in artikel 5.1 wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd. 


 

ARTIKEL 6: PRIJS 

6.1 POPPING Proposals is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 


 

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN 

7.1 POPPING Proposals behoudt zich de vrijheid om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 


 

ARTIKEL 8: INTELLECTIEEL EIGENDOM 

8.1 POPPING Proposals behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”. 

8.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van POPPING Proposals noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door POPPING Proposals worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door POPPING Proposals verstrekt zijn. 


 

ARTIKEL 9: ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT 

9.1 POPPING Proposals heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

9.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld. 

9.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade noch recht op opschorting/terugbetaling/annulering van het (openstaande) te betalen bedrag. 


 

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT 

10.1 Indien de omvang van de aan POPPING Proposals verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is POPPING Proposals gerechtigd eventueel meerwerk bij de klant in rekening te brengen. 

10.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door de klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 


 

ARTIKEL 11: KLACHTEN- EN BEROEPSREGELING 

11.1 In geval van (vermeende) wanprestatie vindt er een gesprek plaats tussen de klant en POPPING Proposals om het probleem op te lossen. 


 

CONTACT 

Indien u vragen mocht hebben over de algemene voorwaarden van POPPING Proposals, dan kunt u altijd per email een bericht sturen. 

 

POPPING Proposals 

Troelstralaan 381, 1067 MX, Amsterdam 

Telefoon: +31 (0) 6 106 96 231 

Contact: sofie@poppingproposals.com